Рухани жаңғыру

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» объявил о начале Третьей модернизации Казахстана.
Так произошел старт двум важнейшим процессам обновления – политической реформе и модернизации экономики.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – войти в тридцатку развитых государств мира.
Оба модернизационных процесса имеют четкие цели и задачи, приоритеты, методы их достижения.
Президент убежден: начатые нами масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания. Она не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию - она выступит их сердцевиной.
В статье отражены мысли Главы государства о том, как казахстанскому обществу сделать шаг в будущее, которое представляется таким изменчивым и непростым в силу ускорения всех технологических процессов и роста конкурентоспособности экономик мира.

 1. Формирование единой Нации сильных и ответственных людей:

а) модернизация общественного сознания возможна и будет успешной только при сохранении собственной культуры, национального кода;
б) конкурентоспособность и прагматизм основаны на эффективном использовании национальных и личных ресурсов при планировании будущего;
в) духовная модернизация предполагает сохранение национальной идентичности, сопряженной с традициями и обычаями, языком и культурным наследием;
г) культ знания и открытость сознания должны стать повсеместными, а ориентация на качественное образование, с учетом технологий передовых стран мира, является фундаментальным приоритетом;
д) эволюционное развитие предполагает переосмысление современных процессов, происходящих в мире.

 1. Конкретные пути и решения в повышении национального духа в XXI веке.Приоритеты и задачи на ближайшие годы:

а) поэтапный переход казахского языка на латиницу при параллельном функционировании кириллицы в период адаптации;
б) внимание к социальному и гуманитарному знанию через реализацию проекта «100 лучших учебников мира» обеспечит платформу для подготовки квалифицированных кадров, способных конкурировать в сфере знаний в глобальных масштабах;
в) формирование патриотизма через программу «Туғанжер», организованную на краеведческой основе;
г) продвижение современной казахстанской культуры в глобальном мире;
д) проект «100 новых лиц Казахстана» позволит презентовать гражданам истории реальных современников Независимости, внесших весомый вклад в развитие страны.

Болашаққа бағдар:  рухани жаңғыру.

«…Уақыт қарқыны зымыран. Күні кеше өткен сияқты уақиғалар бүгінде тарих беттеріне айналып та үлгірді. Бұл жаңа мемлекет пен жаңа қоғамның дүниеге келуінің азапты толғаққа толы,сонымен бірге ғаламат сәті еді. Сол сәт әлі аяқталған жоқ,бірақ ең қиын белестерден аса білдік. Ең қиын жылдар әл қазір артымызда қалды, сондықтан да мен еліміздің еңсесі биіктей беретініне сенемін.» ( Н.Назарбаев)

Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс.Абайдың даналығы, Әуезовтің ғұламалығы, Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының күй­лері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні–бұлар біздің рухани мәдениетіміздің бір парасы ғана.

Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Елбасымыздың жыл басындағы халыққа Жолдауында Қазақстанның үшінші жаңғыруы басталғанын жариялаған.

Осылайша, біз қайта түлеудің айрықша маңыз­ды екі процесі – саяси реформа мен эко­номи­калық жаңғыру қолға алынған.

Дүниеде барлық адам, барлық халық тәуелсiздiк пен бостандықты, теңдiктi аңсайтыны анық. Сол жолдағы тынымсыз күрес әлемнің кей түкпірінде әлi де жалғасып жатыр. Тәуелсiздiк ұғымының терең астарын тарих қойнауынан, ата-бабамыздың өткенiнен, оның санғасырлық арманынан iздегенiмiз абзал.

Елбасы Н.Назарбаев айтқандай, «Қазақстанның бүгіні мен болашағы – халқымыздың ынтымақ-бірлігінде, ырыс-құтты тірлігінде». Сол бірліктің арқасында еліміз экономикалық даму мен әлеуметтік жаңару, жаңғырудың даңғыл жолына түсті.

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы Жолдауда қозғалған бағыттарды кеңінен тарқатып, мемлекеттік идеологияны анықтайтын, көпке түсінікті, рухани жаңғыртуға бағытталған құжат деп білемін. Мақаланы оқи отырып, оның әрбір сөйлемінде бүгініміз бен болашағы жарқын Қазақстанға апаратын нақты жоспар, мақсат көрсетілгендігін түсіндім. Елімізде әлеуметтік-экономикалық, саяси реформалар жақсы жүзеге асуда. Ал бұл мақаладағы рухани өрлеу, рухани жаңғыруды біздің дамуымыздың ең басты тұғырларының бірі деп есептеймін. Әр халық, әр мемлекет ғасырлар бедерінде рухани жаңғырып, жаңарып отырады. Ал рухани жаңғыру мен жаңаруда білім берудің рөлі зор. Біз өзіміздің ұлттық ерекшеліктерімізді сақтай, ескере отырып, әлемде болып жатқан жаңалықтарды қабылдай білуіміз керек. Бірнеше тілді білген адам ештеңеден ұтылмайды. «Ел болам десең, бесігіңді түзе» дейді ұлы Мұхтар Әуезов. Әрбір білімгер өз жері мен оның байлығының иесі болу үшін жаңа технологияларды меңгеріп, жаңаша өмір сүруге үйренудің жолдарын білуге тиіс. Егер қоғамның даму кілті білімді адамдардың жаңаша қызмет атқаруын керек ететін болса, сол жаңашыл адамдарды, болашақ қоғам мүшелеріне білім мен тәрбие беруді жүзеге асыратын мамандар дайындайтын біздің білім беру ұйымдары Елбасы көздеген бағыттарға лайықты болуы тиіс.

«Қостанай қаласы әкімдігінің Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №9 бөбекжай-бақшасы» МҚКК тәрбиешісі Сабитбекова Айшолпан Ерланқызы

Семинар - тренинг
с педагогами по одному из базовых направлений – «Өлкетану» подпрограммы «Тәрбие және бiлiм» Программы «Рухани жаңғыру»

Тема: Привитие интереса у дошкольников к изучению родного края в исследовательской деятельности через педагогическое просвещение родителей.

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов по формированию интереса у дошкольников к родному краю и сотрудничества с семьёй.

Содержание семинара:

 1. Теоретическое обоснование по формированию активной позиции у детей и их родителей к развитию интереса к изучению родного края, малой родины
 2. Практическая работа педагогов - конкурс «Расцветай наш край родной».

воспитатель Зубенко И. Н.

1. В статье Главы нашего государства Н. А. Назарбаева «Рухани жаңғыру» модернизация общественного сознания» говорится, что программа «Туғанжер» предполагает системный подход для развития краеведческой работы и первым ключевым направлением является «Өлкетану» в подпрограмме «Тәрбие және бiлiм». Направление «Өлкетану» предполагает необходимость организовать серьезную краеведческую работу в сфере образования, экологии и благоустройства.

Наблюдая за поведением детей во время занятий, опытов, прогулок, можно заметить, что у большинства детей слабая познавательная активность, недостаточная экологическая культура. Проанализировав ситуацию, предположила, что разумное сочетание исследовательской проектной деятельности, познавательного интереса детей, их стремление к самостоятельным наблюдениям и опытам позволит сформировать конкретные знания о взаимодействиях в природе, о воздействии человека на окружающую среду, создаст благоприятные условия для формирования экологической культуры дошкольников.

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним.

Немалое значение в воспитании детей имеет пример взрослых, родителей, воспитателей. Зачастую, вырастая, дети ведут себя и поступают так же, как когда-то вели себя и поступали их родители. Один малыш, развернув конфету, бросит фантик на тротуар и спокойно пойдет дальше, и мама, идя рядом, никак на это не отреагирует. А другой никогда о таком даже и не подумает, и впоследствии и дальше будет способствовать сохранению чистоты на улицах своего города.

Влияние семьи на формирование начал экологической культуры ребенка определяется отношением ее членов к окружающей природе и общей культурой членов семьи. Роль детского сада в организации данного вида деятельности определяется личностными и профессиональными качествами педагогов, культурным уровнем педагогического коллектива и оптимальными условиями воспитания, образования, развития и созданием эколого-развивающей среды в детском саду.

Усилия дошкольного образовательной организации малоэффективны, если родители не станут единомышленниками и помощниками в воспитании детей. Больше того, основы культуры, частью которой является экологическая культура, закладываются в семье.

Работа с родителями по формированию экологической культуры дошкольников в исследовательской деятельности должна является одной из составных частей работы дошкольного учреждения. Только опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решать главную нашу задачу – воспитание человека с большой буквы, человека экологически грамотного, человека, который будет жить в XXI веке.

Для этого родители должны стать участниками образовательно-воспитательного процесса ДО.

В работе с родителями в этом направлении можно использовать как традиционные формы:

 • родительские собрания
 • консультации
 • беседы

Так и нетрадиционные:

 • деловые игры
 • прямой телефон
 • круглый стол
 • дискуссии

Тестирование, анкетирование родителей, составление социологических паспортов (образовательный уровень родителей, «микроклимат в семье») позволяет дифференцированно подходить к оказанию помощи родителям в экологическом воспитании дошкольников.

Можно привлечь родителей к проведению практической природоохранной работы:

 • озеленению интерьеров и участков ДО, прилегающей к ним территории микрорайона
 • к совместным проведениям экскурсий
 • мини-походов в природу

В ДО создать клубы по интересам, семейные мастерские, семейные гостиные для родителей. В семейных мастерских дети вместе с взрослыми могут готовить поделки из природного материала, из вещей, бывших в употреблении. Из утилизированного сырья (пластмассовых и картонных упаковок, лоскутков тканей, пластмассовых бутылок, металлических банок и пр.) можно создать картины, панно, различные поделки. Изготовление поделок должно сопровождаться беседами о необходимости бережного отношения к природным ресурсам, о проблемах мусора и т.д. Организовать выставки-ярмарки, например «Вторая жизнь вещей». В семейных гостиных проводить творческие встречи, где можно обсудить вопросы экологического воспитания детей, экологической обстановки в регионе, проводить семинары, консультации, диспуты, деловые игры по воспитанию привития детям интереса к изучению родного края, формирования активной позиции к развитию малой родины, оформляются стенды «Уголок для родителей». Все это способствует развитию культуры семейного досуга.

Родители должны быть активными участниками праздников, досугов, развлечений экологического содержания, должны помогать в оформлении предметно-развивающей среды.

Можно для родителей в каждой группе оформить экологические газеты, которые могут содержать и занимательную информацию, и практические советы.

Активной формой экологического воспитания дошкольников является проведение выставок, в подготовке которых участвуют педагоги, дети и их родители. Выставки имеют различную тематику. Проводятся выставки, посвященные экологическим датам календаря, тематические выставки: «Природа и фантазия», «Отходы в доходы», «Мир глазами детей», «Чудеса родной природы». Также проводить выставки поделок из природного материала, овощей и фруктов. Выполнять совместные выставки рисунков детей и родителей в связи с сезонными изменениями в природе " Красавица осень", " Лето красное", "Зимние узоры" и др. Вместе с родителями проводить экологические охранные акции "Покормите птиц зимой", " Чистота спасет мир", " Наш детский сад - зелёный дом" и др.

Участвовать в конкурсах экологической направленности. Например, при организации родительского собрания на тему "Задачи воспитания любви к родному краю" можно провести предварительное анкетирование родителей с целью выяснения их понимания связанных с экологическим воспитанием проблем. Родительское собрание начать с КВН между командой детей и родителей, затем, после ухода детей, проанализировать вместе с родителями данное мероприятие, сделать выводы.

Эффективной формой работы с родителями является, например, круглый стол "Воспитание доброты к природе". Начать можно с прослушивания магнитофонной записи рассказов детей о своих питомцах. Для родителей, дети которых проявляют жестокость к животным, цель беседы- не навреди. Для родителей, дети которых проявляют равнодушие, цель - заинтересовать. Поэтому для каждой подгруппы родителей целесообразно организовать отдельную беседу.

Ещё одна форма работы с семьёй - педагогические ширмы, в которых родителям необходимо давать чёткие, конкретные, практические советы по узкой теме. Через ширмы можно знакомить детей и родителей с народными приметами, но обязательно с заданием: почему так говорят?

Такую форму работы, как консультации, например "Использование художественной литературы в экологическом воспитании дошкольников в семье", можно начать с просмотра выставки книг по природе для детей. Можно показать родителям сценку, например "Лесные уроки вежливости, в которой сказочные персонажи расскажут о том, как надо вести себя в природе. После просмотра можно побеседовать с родителями, дать конкретные советы, порекомендовать детям дома делать зарисовки о природе, рассматривать картины и иллюстрации о природе, посмотреть какие- то телевизионные передачи и т. д. Экологические акции очень объединяют педагогов, детей и родителей.

Совместно мы провели акции "Сохраним природу чистой". Планируем провести "Комнатное растение моего ребёнка", "Добрая зима".

Педагоги могут консультировать родителей, как организовать досуг в выходные дни и в период летнего отдыха, организуют совместные походы.

Такие формы работы дают возможность продемонстрировать родителям, какие знания о природе есть у детей, показать, что эти знания необходимы для формирования основ экологической культуры, они помогут активно участвовать в исследовательской деятельности дошкольников. А главное понять, что в процессе совместной исследовательской деятельности педагогов, детей и родителей, можно успешно решать задачи формирования у дошкольников умений и навыков самостоятельной, познавательной и творческой работы. Развивать появления, усиления интереса и любви у детей к миру природы в повседневной жизни, потому что радость общения с природой делает жизнь детей эмоционально богаче. Способствуют активному развитию у детей таких качеств, как доброта, терпение, наблюдательность, внимание, трудолюбие и милосердие. Эти качества, заложенные в раннем возрасте, прочно войдут в характер человека, станут его основой. Тогда можно быть спокойным за природу и молодое поколение.

2. Практическая работа педагогов - Конкурс «Расцветай наш край родной».

Уважаемые коллеги! Сегодняшний семинар - тренинг позволит проверить каждому из Вас свою компетентность в вопросах экологического воспитания и, возможно, немного повысить её; поделиться опытом использования разнообразных форм деятельности в целях повышения эффективности педагогического процесса по данной теме. Установить тесный контакт между педагогами нашего детского сада и применить данные знания в работе с родителями.

Практическую часть семинара пройдёт в форме конкурса. Каждое конкурсное задание оценивается жюри. За каждый оригинальный и правильный ответ жюри вручает балл. В конце подводится общий итог. Представляем вам членов жюри: Г. А. Никанорова и Л. А. Лебедева

Для того, чтобы нам с Вами было удобно общаться, предлагаем разделиться на две команды, посовещаться, придумать название команде и представить свою команду. (Звучит музыка, педагоги выполняют задание).

Итак, в нашем семинаре участвуют команды: «Ромашки» и «Розочки».

Разминка.

 • И так что же такое экология? «Экология – это наука об отношениях растительных и животных организмов и образуемых ими сообществах между собой и окружающей средой».
 • Что обозначает экологическое воспитание дошкольников?
 • Почему на Ваш взгляд, им надо заниматься с дошкольного возраста? (Потому, что именно в дошкольном детстве закладываются основы правильного отношения к окружающему миру и ценностные ориентации в нем.)
 • Роль педагога в экологическом воспитании дошкольников?
 • Какая должна проводиться работа с родителями?
 • Назовите элементы предметно–развивающей среды в детском саду по экологическому воспитанию дошкольников.
  Каковы условия, необходимые для экологического воспитания детей?
  (Это: уголок природы в группе; участок детского сада.)
 • Что должно быть в уголке природы?
  (Растения, животные, птицы, рыбы, инвентарь по уходу за обитателями уголка, корм для обитателей; календарь природы; детские рисунки.)
 • Что должно быть на участке детского сада?
  (Деревья, кустарники, цветники, огород.)
 • Какие методы используются для экологического воспитания детей?
  (Наглядные, практические, словесные.)
 • Перечислите наглядные методы экологического воспитания детей.
  (Наблюдения; рассматривание картин; демонстрация моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов.)
 • Перечислите практические методы экологического воспитания дошкольников.
  (Игра; элементарные опыты; моделирование.)
 • Перечислите словесные методы экологического воспитания дошкольников.
  (Рассказы воспитателя и детей; чтение художественных произведений о природе; беседы)
 • Назовите основной метод, используемый в экологическом воспитании дошкольников. (Наблюдение.)
 • Перечислите формы организации работы с детьми по экологическому воспитанию. Занятия; экскурсии; повседневная жизнь (прогулки, в том числе и целевые; труд в цветнике, огороде, уголке природы); экологические праздники и развлечения; элементарная поисковая деятельность (только в старшем возрасте).

Блиц – конкурс «Дай правильный ответ»

 • Трава от 99 болезней? (зверобой).
 • Какой цветок цветёт без листьев? (Мать и мачеха).
 • Какие птицы выводят птенцов 3 раза за лето? (воробьи, овсянки).
 • Разноцветные грибы? (сыроежки).
 • Какая ягода бывает черной, красной, белой? (смородина).
 • Какая птица летает выше всех (орёл).
 • У кого растут зубы каждый день? (у бобра, зайца).
 • Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнёзда? (кукушка).
 • Чем стрекочет кузнечик (ногой об крыло).
 • У какого дерева ствол белый (береза).
 • Что теряет лось каждую зиму? (рога).
 • Какое дерево цветёт в наших краях последним (липа).

Решение педагогических ситуаций.

Каждая команда должна решить следующую педагогическую ситуацию. На решение отводится 5 минут

I. На лесной поляне играют четверо детей от пяти до семи лет. Самый маленький кричит: «Давайте поймаем бабочку и подожжем ей крылья!» Мужчина идущий мимо и слышащий этот призыв, останавливает мальчика и спрашивает: «Зачем же вам поджигать бабочке крылышки?» Тот немного молчит и отвечает: «Просто так…»

Чем можно объяснить такую жестокость детей? Каковы методы и приемы воспитания у дошкольников бережного отношения к природе?

II. Ира шла домой из детского сада через парк, засаженный кустами смородины, и громко рассказывала маме, как они всей группой поливали их здесь. Но мать была занята собственными мыслями.

- Почему ты меня не слушаешь? – спросила Ира и вырвала руку.

- Это еще что за капризы! – вспыхнула мать и, сломав молодую ветку смородины, хлестнула ею девочку. А потом зло бросила: «Кому нужны твои хлопоты, это же просто детская игра! Без тебя хватит охранников природы».

Какие негативные последствия могут быть у поступка матери?

Экологический кроссворд

 1. Крупная птица с размахом крыла до 3 м, бледно-серого цвета, с большим клювом и горловым мешком, питается исключительно рыбой. (Пеликан).
 2. Крупное стройное животное отряда парнокопытных с большими раскидистыми рогами. (Олень).
 3. Крупное животное ярко-рыжим мехом и длинным хвостом. (Лиса).
 4. Крупная сравнительно толстая змея с окраской красного и желтого цвета, семейство - гадюковых. (Кавказская гадюка).
 5. Крупная птица серо-белого цвета с длинными ногами и большим клювом, живёт в камышах и питается лягушками и рыбой. (Цапля).

Игра «Угадай по пантомиме»

Каждой команде предлагается с помощью пластики, мимики и жестов изобразить какое-либо животное или птицу. Отгадывает команда соперников. Жюри оценивает выразительность изображения, схожесть передачи с характерными признаками повадок животных.

Сорока. Индюк. Белка. Лиса. Медведь. Заяц.

Творческое задание «Поэтический конкурс»

Каждой команде надо назвать пословицы и поговорки о природе, рассказать одну экологическую сказку.

 1. Весна красна цветами, а осень пирогами.
 2. Увидел грача – весну встречай.
 3. Готовь сани летом, а телегу зимой.
 4. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
 5. Любишь кататься – люби и саночки возить.
 6. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
 7. Яблоко от яблони недалеко падает

Музыкальный конкурс.

Командам поочередно исполнить отрывок из песен о природе. Музыкальная загадка (звучит мелодия Сен-Санса “Лебедь”).

Послушайте музыку и скажите, о какой птице рассказывает музыка? (лебедь).

Лебедь - это символ чистоты. Он живет только на чистых озерах. Лебеди, как носители гиперборейской мудрости единения с Природой, олицетворяют еще и духовную чистоту. Недаром все народы почитают лебедей как символ духовности, нравственности, искренности, счастья. Если эти птицы поселятся рядом с нами — это будет убедительным свидетельством высокой экологической культуры людей и здоровья окружающей среды.

Предлагаю Вам сделать лебедя способом оригами. Педагоги выполняют задание, жюри подводит итоги.

Итоги конкурса.

Заключение:

Семинар – тренинг подходит к концу, надеемся, что он был для вас интересным и полезным. Вы освежили в памяти всё по воспитанию интереса у дошкольников к изучению родного края.